Onze adoptieprijzen.

De kittens mogen de opvang verlaten als ze minstens 12 weken oud zijn, 1kg wegen en gezond verklaard zijn door onze dierenarts.
Wij plaatsen de kittens liefst per 2 indien er geen andere kat aanwezig is. Dit om probleemgedrag op latere leeftijd te vermijden. Een kat is namelijk een sociaal dier die zich snel zal vervelen en dit zal uiten door te krabben aan meubels, planten,…
Indien je toch liefst maar 1 kat adopteert, denk dan eens aan een puber of volwassen kat waarvan het karakter al gevormd is. Ze zullen je even dankbaar zijn!
Alle katten worden opgevangen bij onze opvanggezinnen thuis en hierdoor hebben we niet 1 vast adres. Hierdoor kan je niet zomaar langskomen om meteen een kitten mee te nemen.

Procedure van adoptie:
Alle kittens komen ter adoptie te staan vanaf ze minimum 8 weken oud zijn, gezond verklaard zijn door de dierenarts en hun eerste vaccinatie gekregen hebben.

De kittens verschijnen dan op onze facebookpagina.

Elk kitten in het nest krijgt een duidelijke beschrijving van het karakter en de voorwaarden. Lees deze aandachtig! Indien je volgens jezelf voldoet aan de voorwaarden en je denkt dat het karakter bij jullie gezinssituatie past, kan je het formulier voor een adoptieaanvraag invullen. Dit formulier zal overal duidelijk vermeld worden met een link erbij. De kittens staan gemiddeld 5 dagen ter adoptie, dus het is niet om ter eerst.

Na ongeveer 5 dagen zullen wij beslissen wie er volgens ons de beste match is met de kat en zij komen in aanmerking om de kat te gaan bezoeken bij het opvanggezin.

Indien alles goed verloopt qua bezoek en er is een goede klik van zowel jullie kant als van het opvanggezin, dan kunnen ze besproken worden. Vanaf dan staat de kat gereserveerd op de kandidaat en zal er binnen de week de volledige adoptiebijdrage betaald moeten worden.

Mensen die 2 kittens samen adopteren krijgen logischerwijs voorrang op adoptie. Kittens zijn namelijk niet gemaakt om alleen te zitten. Dit geldt ook voor mensen die al een kat hebben.

Elke kat vanaf de leeftijd van 5-6 maanden oud, wordt getest op Felv en Fiv (leucose en kattenaids).

OPGELET: deze katten worden niet gratis weggegeven. Voor elke kat in de opvang wordt er een bijdrage gevraagd.
Kater/ kattin: 160 euro (Ontwormd, ontvlooid, 2x gevaccineerd, gechipt, geregistreerd en gesteriliseerd)
Raskatachtigen: 200 euro (Ontwormd, ontvlooid, 2x gevaccineerd, gechipt, geregistreerd en gesteriliseerd)
Raskat: 250 euro (Ontwormd, ontvlooid, 2x gevaccineerd, gechipt, geregistreerd en gesteriliseerd)

Bij annulatie van een kitten, ben je €50 euro kwijt van de adoptiebijdrage. Dit is je zogezegd voorschot. D.w.z. dat je nog maar €110 terug krijgt van ons.

Onze adoptievoorwaarden.

 1. Contractant verklaart een kat in eigendom behorende en blijvende aan Kittenhuis Gent als bruiklener onder zijn hoede en volledige verantwoordelijkheid te hebben genomen. Partijen komen overeen dat het welzijn en de gezondheid van het dier steeds centraal moet staan en dat ieder aldus steeds zal handelen in het belang van het dier.
 2. Kittenhuis Gent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door het dier aangerichte schade, in welke vorm dan ook en onverschillig of zulks in of buiten overmacht van contractant geschiedt
 3. Weggeven, verkopen of (doen) doden van het dier zonder toestemming van Kittenhuis Gent is niet toegestaan.
 4. Het betaalde bedrag is een bijdrage in de onkosten en geen aankoopsom.
 5. Contractant verklaart het dier goed te zullen verzorgen, goede huisvesting en voeding te geven en niets te doen of te laten wat de gezondheid en mentaal welzijn van het dier nadelig kan beïnvloeden.
 6. Betreffende de gezondheid van het dier kan door Kittenhuis Gent een garantie worden gegeven van 10 dagen. Wordt het dier ziek binnen de 10 dagen na adoptie, neemt u contact op met Kittenhuis Gent. Deze garantie geldt alleen voor ziekten waarvan aannemelijk kan worden gemaakt dat de besmetting is ontstaan tijdens het verblijf bij Kittenhuis Gent.
 7. Na de garantieperiode van 10 dagen en bij alle andere ziekten en/of aandoeningen niet ontstaan tijdens het verblijf bij Kittenhuis Gent zijn alle dierenartskosten voor rekening van de contractant.
 8. Bij ziekten of ongeval van het dier zal hulp van een dierenarts worden ingeroepen voor rekening van de contractant.
 9. Contractant mag ten vroegste 8 weken na adoptie starten met het dier stapsgewijs te laten wennen aan het buitengaan.
 10. Kittenhuis Gent heeft steeds het recht om contact op te nemen met de contractant in persoon of per telefoon. De contractant dient steeds te reageren op dit contact en Kittenhuis Gent naar waarheid te laten weten hoe het gaat met het dier. De contractant zal Kittenhuis Gent ook steeds kunnen contacteren indien deze vragen heeft m.b.t. het dier.
 11. Contractant verklaart dat het adres onder ‘Gegevens adoptant’ op dit contract het adres is waar de kat verblijft.
 12. Contractant krijgt geen geld terug bij annulering van de reservering/plaatsing van het dier of teruggave van het bovenvermeld dier (dit laatste met uitzondering van hetgeen werd bepaald in ziektebepaling).
 13. Een kat kan drager zijn van het FIP virus. Hierop kan Kittenhuis Gent niet vooraf testen. Deze ziekte kan uitbarsten door te veel stress, en dit na adoptie. Kittenhuis Gent kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
 14. Katten die 6 maanden of ouder zijn worden steeds getest op aids en leucose alvorens ze de opvang verlaten.
 15. Bij niet nakoming van de contract verplichting door één van de partijen zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van € 250,00.

Dit contract wordt steeds opgemaakt in 2 exemplaren en is rechtsgeldig verklaard door de partijen, bij niet-naleving van één der voorwaarden, hierboven genoemd, heeft Kittenhuis Gent het recht om het dier terug op te eisen, zonder enige formaliteit of vergoeding en onder voorbehoud van een eventuele schadevergoeding.